fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN RP MEDIA EN MUZIEK

 

 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen als volgt gedefinieerd:
   • “Artiest”: Ronald Pijls, ook bekend als KRYNER PARTY mit Ronald.
   • “Contractant 1”: de persoon of entiteit die de Artiest boekt.
   • “Contractant 2”: RP Media en Muziek, vertegenwoordigd door Ronald Pijls.
   • “Overeenkomst”: de overeenkomst tussen de Artiest en Contractant 1.
   • “Rider”: Technische en hospitality eisen van de Artiest.
   • “Geluidstechnicus”: De persoon die verantwoordelijk is voor het beheer van het geluid tijdens het optreden.
 2. Totstandkoming van Overeenkomsten Overeenkomsten komen tot stand door bevestiging van de boeking door Contractant 2 en ondertekening van de overeenkomst door Contractant 1.
 3. Verantwoordelijkheden van Contractant 1 Contractant 1 is verantwoordelijk voor het zorgen voor een geschikt podium, het naleven van de Riders van de Artiest, het verstrekken van consumpties en maaltijden voor de Artiest, en het omgaan met situaties waarin de populariteit van de Artiest stijgt. Contractant 1 moet zorgen voor de juiste telefoonnummers van de contactpersoon tijdens het evenement zodat Contractant 2 in geval van nood of andere belangrijke mededelingen contact op kan nemen met Contractant 1.
 4. Geluid en Geluidstechnicus Contractant 1 moet zorgen voor een veilige plek voor de Geluidstechnicus in de zaal of naast het podium en moet de Geluidstechnicus minimaal 15 minuten voor aanvang van het optreden toegang geven om te kunnen opbouwen. Contractant 1 is verplicht de Rider door te nemen en deze door te sturen naar het geluidsbedrijf dat licht en geluid verzorgt.
 5. Intellectuele Eigendomsrechten Contractant 2 behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de door hen ontwikkelde concepten.
 6. Prijzen Prijzen zijn vastgesteld zoals contractueel bevestigd. Onvoorziene kosten, zoals aanpassingen van BTW of andere overheidskosten die niet bekend waren tijdens het opmaken van het contract, kunnen in rekening worden gebracht bij Contractant 1.
 7. Betalingen Betalingen dienen 5 werkdagen voor het optreden op de rekening van Contractant 2 te staan. Niet-betaling kan leiden tot annulering van de Overeenkomst.
 8. Annulering Annulering van de Overeenkomst door Contractant 1 kan leiden tot kosten. In overleg met Contractant 2 kan worden besloten om de prestatie op een later tijdstip te laten plaatsvinden of 50% van de boekingskosten in rekening te brengen. Als Contractant 1 de boeking 24 uur voor de prestatie annuleert, worden de volledige boekingskosten in rekening gebracht. Overheidsmaatregelen kunnen een geldige reden zijn voor annulering, maar het niet verkrijgen van een gemeentelijke vergunning is geen geldige reden voor annulering, tenzij dit vooraf is gecommuniceerd. In geval van annulering door de Artiest wegens ziekte of andere bijzondere omstandigheden, zal Contractant 2, indien mogelijk, helpen bij het zoeken naar een vervanger en zal de volledige gage worden terugbetaald aan Contractant 1.
 9. Klachten Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend bij Contractant 2 binnen een bepaalde termijn na het evenement.
 10. Aansprakelijkheid/Vrijwaring Contractant 2 is niet aansprakelijk voor schade, tenzij deze is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid. Indien er tijdens een optreden ongeregeldheden plaatsvinden of met drank naar de Artiest en zijn audio materialen wordt gegooid, is de Artiest gerechtigd het optreden per direct te stoppen.
 11. Ontbinding De Overeenkomst kan worden ontbonden in bepaalde gevallen, zoals bij niet-betaling of niet-nakoming van verplichtingen.
 12. Overmacht In geval van overmacht zal Contractant 2 proberen een passende oplossing te vinden.
 13. Planning en Timing Contractant 1 is verantwoordelijk voor het maken van een goede planning en het zich houden aan de afgesproken tijden. De eindtijd van het contract is leidend. Indien een programma uitloopt en het optreden niet op tijd plaats kan vinden, heeft de Artiest het recht het optreden in te korten of te annuleren zonder restitutie. De Artiest zal uiterlijk 15 minuten voor aanvang van het optreden aanwezig zijn, mocht hij dit wegens onvoorziene gebeurtenissen niet halen zal hij altijd contact opnemen met de contactpersoon.
 14. Geschillen Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Contractant 2.